Aanmelden als donateur

Bij het aangaan van het donateurschap verklaart de donateur dat hij/zij zich zal conformeren aan de gedragscode